Koronavírus: ezek az „összehangolt európai válaszlépések”

2020. 03. 16., 09:15

Az Európai Bizottság közzétette a COVID-19-járvány társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítésére irányuló azonnali válaszlépések listáját, amelynek az összehangolt európai reagálás áll a középpontjában.

A Bizottság valamennyi rendelkezésére álló eszközt fel fog használni a világjárvány következményeinek enyhítésére, különösen az alábbiakat:

  • Egészségügyi rendszereink szükséges ellátásának biztosítása az egységes piac, valamint a termelési-, forgalmazási- és értékláncok integritásának megőrzése révén.
  • Az emberek támogatása, hogy a válság ne érintse aránytalanul a jövedelmeket és a munkahelyeket, valamint hogy ne járjon tartós hatással.
  • A vállalatok támogatása és annak biztosítása, hogy pénzügyi ágazatunk likviditása továbbra is támogathassa a gazdaságot.
  • Továbbá annak lehetővé tétele, hogy a tagállamok a Stabilitási és Növekedési Paktumunk kereteinek teljes rugalmasságát felhasználva határozottan és összehangoltan léphessenek fel.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A koronavírus-világjárvány mindannyiunkat próbára tesz. Nem csupán egészségügyi rendszereink számára jelent példa nélkül álló kihívást, hanem gazdaságaink számára is óriási sokkhatást okoz. A ma bejelentett nagy horderejű gazdasági csomag az aktuális helyzetet kezeli. Készen állunk arra, hogy további lépéseket tegyünk a helyzet alakulásának megfelelően. Minden szükséges intézkedést meg fogunk hozni az európaiak és az európai gazdaság támogatására.”

Az állami támogatási keret rugalmassága

A koronavírusra adott fő költségvetési válasz a tagállamok nemzeti költségvetéseiből származik. Az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy gyors és hatékony intézkedéseket hozzanak a COVID-19-járvány miatt gazdasági nehézségekkel küzdő polgárok és vállalkozások, különösen a kkv-k támogatása érdekében.

A tagállamok bőkezű támogatási intézkedéseket alakíthatnak ki a hatályos uniós szabályoknak megfelelően. Először is olyan intézkedéseket vezethetnek be, mint például a bértámogatások, illetve felfüggeszthetik a társasági adó, a hozzáadott érték adó vagy a társadalombiztosítási járulékok fizetését. Emellett a tagállamok közvetlen pénzügyi támogatást nyújthatnak a fogyasztóknak, például az érintett üzemeltetők által meg nem térített, lemondott szolgáltatások vagy jegyek miatt. Továbbá az uniós támogatási szabályok lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy segítséget nyújtsanak a likviditási hiánnyal küzdő és sürgős megmentési támogatásra szoruló vállalkozásoknak. Az EUMSZ 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja lehetővé teszi, hogy a tagállamok ellentételezést nyújtsanak a vállalatoknak a közvetlenül a rendkívüli események okozta kárért, beleértve például a légiközlekedési és az idegenforgalmi ágazatban tett intézkedéseket.

A COVID-19-járvány jelenleg Olaszországban olyan jellegű és nagyságrendű hatással jár, amely indokolttá teszi az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdése b) pontjának alkalmazását. Ez lehetővé teszi, hogy a Bizottság jóváhagyja azokat a kiegészítő nemzeti támogatási intézkedéseket, amelyek az adott tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére irányulnak.

A Bizottság hasonló megközelítést fog követni annak mérlegelésekor, hogy indokolt-e a 107. cikk (3) bekezdése b) pontjának más tagállamokra való alkalmazása. A Bizottság kész arra, hogy szükség esetén az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdése b) pontján alapuló különleges jogi keretet fogadjon el.

A Bizottság készen áll az együttműködésre valamennyi tagállammal annak biztosítása érdekében, hogy azok sürgősen életbe léptethessék a COVID-19 vírus okozta járvány kezelésére irányuló támogató intézkedéseket.

Az európai költségvetési keretrendszer rugalmassága

A Bizottság javaslatot fog tenni a Tanácsnak az uniós költségvetési keretrendszer által biztosított teljes rugalmasság alkalmazására annak érdekében, hogy a tagállamok végrehajthassák a koronavírus-járvány visszaszorításához és a járvány kedvezőtlen társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítéséhez szükséges intézkedéseket.

Először is a Bizottság úgy véli, hogy a COVID-19-világjárvány „a kormány ellenőrzésén kívül eső, rendkívüli esemény”. Ez lehetővé teszi a COVID-19-járvány visszaszorítására irányuló kivételes kiadások, például az egészségügyi kiadások és a vállatokat és a munkavállalókat érintő célzott kárenyhítési intézkedések nyújtását.

Másodsorban a Bizottság gazdasági visszaesés vagy a gazdasági tevékenység jelentős visszaesése esetén ajánlást fog megfogalmazni a tagállamoktól elvárt költségvetési kiigazítások módosítására.

Végezetül a Bizottság kész javasolni a Tanácsnak az általános mentesítési záradék alkalmazását általánosabb költségvetés-politikai támogatás nyújtása érdekében. Ez a záradék – ha a Tanács együttműködik ebben – az euróövezetet vagy az Unió egészét érintő súlyos gazdasági visszaesés esetén felfüggesztené a Tanács által ajánlott költségvetési kiigazítást.

A szolidaritás biztosítása az egységes piacon belül

Kizárólag a szolidaritás és az egész Európára kiterjedő összehangolt megoldás révén leszünk képesek hatékonyan kezelni ezt a népegészségügyi veszélyhelyzetet. A szolidaritás alapvető fontosságú ebben a válsághelyzetben, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a járvány egészségügyi kockázatainak enyhítéséhez szükséges alapvető termékek eljussanak minden rászorulóhoz. Lényeges, hogy az alapvető egészségügyi termékek szabad mozgását korlátozó egyoldalú intézkedések helyett együtt lépjünk fel annak érdekében, hogy az EU-ban nyíltan és átláthatóan biztosítsuk az egészségügyi védőfelszerelések és gyógyszerek elállítását, tárolását, rendelkezésre állását és észszerű felhasználását.

A Bizottság ezért minden szükséges lépést megtesz ennek érdekében, többek között azáltal, hogy iránymutatást nyújt a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy miként alakítsák ki az ellátás biztonságát garantáló megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat, továbbá annak révén, hogy gyorsított közös közbeszerzési eljárást indít e termékek beszerzése céljából, és ajánlást bocsát ki a CE-jelöléssel nem rendelkező védőfelszerelésekre vonatkozóan.

A COVID-19-járvány jelentős hatást gyakorol szállítási rendszereinkre, a szárazföldi, tengeri és légi áruszállítási szolgáltatások kiterjedt hálózatára támaszkodó európai szállítói lánc szoros összekapcsolódása miatt. A Bizottság együttműködik a tagállamokkal annak biztosítása érdekében, hogy az alapvető árucikkek szabadon áramoljanak a szárazföldi határokon keresztül. A nemzetközi és európai légi közlekedési ágazatot különösen súlyosan érinti a válság. Amint azt von der Leyen elnök március 10-én bejelentette, a járvány gazdasági és ökológiai hatásainak enyhítése érdekében a Bizottság olyan célzott jogszabályra tesz javaslatot, amely ideiglenesen mentesíti a légitársaságokat a „használd vagy elveszíted” szabály alól – e szabály szerint a légitársaságoknak a résidők legalább 80 %-át fel kell használniuk egy adott időszakon belül annak érdekében, hogy a következő év megfelelő időszakában megtarthassák azokat.

Végezetül a Bizottság kapcsolatot tart a tagállamokkal, a nemzetközi hatóságokkal és a legfontosabb uniós szakmai szövetségekkel, hogy figyelemmel kísérje a válságnak az idegenforgalmi ágazatra gyakorolt hatását és összehangolja a támogató intézkedéseket.

Az uniós költségvetés mozgósítása

A nehéz helyzetben lévő kkv-ket érő károk haladéktalan enyhítése érdekében az uniós költségvetés a meglévő eszközök igénybevételével a nemzeti szinten hozott intézkedéseket kiegészítő likviditási támogatást nyújt majd ezeknek a vállalkozásoknak. A Bizottság az elkövetkező hetekben 1 milliárd EUR-t fog átirányítani az uniós költségvetésből az Európai Beruházási Alapnak nyújtott garanciaként, hogy ösztönözze a bankokat a kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok számára történő likviditásnyújtásra. Ez legalább 100 000 európai kkv-nak és kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatnak nyújt majd segítséget a mintegy 8 milliárd EUR összegű finanszírozás révén. Emellett hitelvisszafizetési moratóriumot fogunk biztosítani a válság által kedvezőtlenül érintett jelenlegi adósoknak.

A foglalkoztatásra gyakorolt hatás enyhítése

A tartós hatás elkerülése érdekében védelmet kell nyújtanunk a munkavállalóknak a munkanélküliséggel és a jövedelemkieséssel szemben. A Bizottság készen áll arra, hogy támogatást nyújtson ehhez a tagállamoknak, elősegítve különösen a csökkentett munkaidőben való foglalkoztatást, továbbképző és átképző programokat, amelyek korábban hatékonynak bizonyultak.

A Bizottság emellett fel fogja gyorsítani a munkahelyeket és a készségeket védő tagállami szakpolitikák támogatására irányuló európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszerre vonatkozó jogalkotási javaslat előkészítését.

Ezenfelül a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés megkönnyíti majd az Európai Szociális Alap mozgósítását – ez az alap a munkavállalók és az egészségügyi ellátás támogatására irányul.

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot szintén mozgósítani lehetne az elbocsátott munkavállalók és az önálló vállalkozók támogatására a jelenlegi és a jövőbeni rendeletbe foglalt feltételek teljesülése esetén. 2020-ban legfeljebb 179 millió EUR áll rendelkezésre.

Koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés

Ezen új kezdeményezés alapján a Bizottság azt javasolja, hogy a kohéziós politika keretén belül 37 milliárd eurót fordítsanak a koronavírus okozta válság elleni küzdelemre. E célból a Bizottság arra tesz javaslatot, hogy idén ne legyen köteles a strukturális alapok el nem költött előfinanszírozásának visszatérítésére kötelezni a tagállamokat. Ez az összeg mintegy 8 milliárd EUR-t tesz ki az uniós költségvetésben, amelyet a tagállamok az Unió egészére vonatkozó 29 milliárd eurós strukturális finanszírozás kiegészítésére használhatnak fel. Ez hatékonyan növelni fogja a 2020-as beruházások összegét, és elősegíti a 2014–2020-as kohéziós politika programja keretében még le nem kötött 28 milliárd EUR kohéziós politikai finanszírozás felhasználásának az időszak elejére ütemezését. A Bizottság felszólítja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy mielőbb hagyják jóvá ezt a javaslatot, hogy azt a következő két héten belül el lehessen fogadni.

Ezen túlmenően a Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapja hatályának a közegészségügyi válsághelyzetekre való kiterjesztését, hogy szükség esetén ezt is mozgósítani lehessen a leginkább sújtott tagállamok érdekében. 2020-ban legfeljebb 800 millió EUR áll rendelkezésre. 

Európai Bizottság

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 09. 26., 09:26
Siker volt megnyerni az első nagy ügyfeleket, a nagyobb, hosszú távú tendereket, a hazai és külföldi díjakat. A legnagyobb siker mégis az, hogy a mindennapokban azzal foglalkozhatok, ami érdekel és amit szeretek – mondta az Üzletemnek Mezei Georgina, a Morselli Employer Branding Ügynökség társalapító ügyvezetője.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Egy igazán kreatív szakács, Szatmári Ferenc, alias Főzelékes Feri elárulja, hogyan építi forradalmi megoldásokkal a vállalkozását. A hartai gasztroblogger és influenszer több szakácskönyvvel a háta mögött, unokatestvérével közösen hívta életre a HIPPEACE főzelékbárt, amelynek alapjait a vásárlók is segítenek lerakni, közösségi finanszírozással. Ez az a helyzet, amikor a kedves vendég a receptet is hazaviheti az étteremből, de bőven van még újítás, amivel a franchise-ban szintén gondolkodó szakács előállt. Vigyázat, étvágygerjesztő epizód!
2023. 09. 04., 12:00
epizód: 2023 / 13   |   hossz: 27:16
Az epizódban cégvezető- és szervezetfejlesztésről, a munkahelyi kommunikáció gyógyításáról és csapatok összehangolásáról beszélgetünk Szopkó Beatrixszal. Az [eureka] consulting üzletágvezetője 20 év szakmai tapasztalattal rendezi vállalatok működési struktúráját és konfliktushelyzeteit, vagy hozza helyre a döntések lehetséges negatív következményeit.
2023. 08. 06., 10:25
epizód: 2023 / 12   |   hossz: 28:19
Vajon hogyan vizsgázunk napjainkban stresszkezelésből és időmenedzsmentből – pont akkor, amikor a karrierünkre gazdasági nehézségek lehetnek hatással? Hogyan segíthet ezen az irányított játék, az ún. gamifikált fejlesztési folyamat, és hogyan gyógyít vele munkahelyi közösségeket, döntéshozó stratégiákat, karrier és magánélet egyensúlyában keletkezett zavarokat a „Mit játsszunk?” vlog egyik vezetője, Győri-Nádai Réka? A kreatív szakembert a vállalati soft skill tréningek és a játszva megoldható céges folyamatok sajátosságairól is faggattuk.

  NÉPSZERŰ HÍREK

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS