Brexit: az EU felkészült a legrosszabbra

2019. 03. 25., 12:53

A megállapodás nélküli Brexittel kapcsolatos legfontosabb információkat az Európai Bizottság foglalta össze.

Bár a megállapodás nélküli Brexit nem kívánatos, az EU felkészült arra – olvasható az Európai Bizottság friss közleményében.

Theresa May miniszterelnök kérésére az Európai Tanács (50. cikk) március 21-én, csütörtökön jóváhagyta az Egyesült Királyság kilépése időpontjának 2019. május 22-ig történő meghosszabbítását, amennyiben az alsóház legkésőbb 2019. március 29-ig jóváhagyja a kilépésről rendelkező megállapodást. Amennyiben a brit alsóház addig az időpontig nem hagyja jóvá a kilépésről rendelkező megállapodást, az Európai Tanács által jóváhagyottak szerint a határidő 2019. április 12-ig hosszabbodik meg. Ebben az esetben az Egyesült Királyságnak kellene megjelölnie ezen időpont előtt a további terveit.

Az Európai Unió továbbra is reménykedik abban, hogy nem kerül sor megállapodás nélküli Brexitre, de ha a kilépésről rendelkező megállapodást március 29-ig (péntek) nem erősítik meg, április 12-én az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az EU-ból. Az EU felkészült erre a forgatókönyvre, és az előkészületek során is egységes maradt. Fontos, hogy mindenki tudatában legyen a megállapodás nélküli Brexit gyakorlati következményeinek, és felkészüljön azokra.

Megállapodás nélküli Brexit

Megállapodás nélküli Brexit esetén az Egyesült Királyság harmadik országgá válik, és nem lépnek életbe átmeneti rendelkezések. Ettől az időponttól kezdődően az unió egyetlen elsődleges és másodlagos jogszabálya sem alkalmazandó többé az Egyesült Királyságra, és nem lesz a kilépésről rendelkező megállapodásban előírtak szerinti átmeneti időszak. Ez nyilvánvalóan jelentős fennakadásokat okoz majd a polgárok és a vállalkozások számára. 

Megállapodás nélküli Brexit esetén az Egyesült Királyság EU-val való kapcsolatait az általános nemzetközi közjog – többek között a Kereskedelmi Világszervezet szabályai – szabályoznák. Az EU köteles lesz azonnal alkalmazni szabályozását és vámtarifáit az Egyesült Királysággal közös határain. Ez magában foglalja a vámügyi, állat- és növényegészségügyi szabványok ellenőrzését és kontrollját, valamint az uniós normáknak való megfelelés ellenőrzését. A tagállamok vámhatóságainak jelentős előkészületei ellenére ezek a kontrollok jelentős késedelmeket okozhatnak a határokon. Az egyesült királyságbeli jogalanyok sem lennének többé jogosultak arra, hogy uniós támogatást kaphassanak, és részt vehessenek az uniós közbeszerzési eljárásokban a jelenlegi feltételek szerint. 

Hasonlóképpen az egyesült királyságbeli állampolgárok többé nem lesznek az unió polgárai, és az Európai Unió határain való átkeléskor további ellenőrzések lesznek rájuk alkalmazandók. A tagállamok jelentős előkészületeket tettek a kikötőkben és a repülőtereken annak biztosítása érdekében, hogy ezeket az ellenőrzéseket a lehető leghatékonyabban hajtsák végre, azok azonban ennek ellenére is késedelmet okozhatnak. 

Felkészültek a tagállamok

Az Európai Bizottság 2017 decembere óta készül a megállapodás nélküli Brexitre: 90 felkészülési közleményt és három bizottsági közleményt tett közzé, valamint 19 jogalkotási javaslatot terjesztett elő (lásd alább). 

A Bizottság széles körű technikai megbeszéléseket tartott az EU27-tagállamokkal mind a felkészülésre és a rendkívüli helyzetre irányuló munka általános kérdéseit, mind a konkrét ágazati, jogi és igazgatási lépéseit illetően. A Bizottság az EU27-tagállamok fővárosait is felkereste. E látogatások célja az volt, hogy minden szükséges felvilágosítást megadjanak a Bizottság felkészülési és rendkívüli intézkedéseiről, valamint megvitassák a nemzeti előkészületeket és a rendkívüli helyzetre szóló terveket. A látogatások alapján kijelenthető, hogy a tagállamok valamennyi forgatókönyv esetében magas szintű felkészültséget mutattak.

A tagállamok nemzeti szinten is intenzív előkészületeket végeztek. Az EU27-tagállamokon belüli tartózkodási jogok áttekintése itt érhető el, a nemzeti felkészülési honlapokra mutató közvetlen linkekkel együtt.

A rendkívüli helyzettel és a felkészüléssel kapcsolatos jogalkotási intézkedések

A Bizottság eddig 19 jogalkotási javaslatot terjesztett elő. Az Európai Parlament és a Tanács 17 javaslatot fogadott el vagy hagyott jóvá. Az Európai Parlamentben és a Tanácsban jelenleg folyik ezek hivatalos elfogadása. Két javaslatot a társjogalkotóknak kellő időben véglegesíteniük kell.

A bizottság Brexitfelkészülési közleményeiben foglaltak szerint az EU rendkívüli intézkedései nem csökkentik a megállapodás nélküli Brexit általános hatását – erre nem is alkalmasak –, továbbá semmiképpen sem pótolják a felkészülési hiányosságokat, és nem egyenértékűek az uniós tagsággal járó előnyökkel vagy a kilépésről rendelkező megállapodásban előírt átmeneti időszak kedvező feltételeivel. E javaslatok ideiglenes jellegűek és korlátozott hatályúak, és az EU egyoldalúan fogadja el azokat. Nem „minimegállapodásokról” van szó, és ezekről nem folytak tárgyalások az Egyesült Királysággal. 

Az EU a felkészülése során végig teljes mértékben egységes álláspontot képviselt, és egy esetlegesen megállapodás nélkül bekövetkező Brexit esetén is ezt fogja tenni. 

A megállapodás nélküli Brexittel kapcsolatos rendkívüli intézkedések magukban foglalják a következőket:

 • PEACE program: a PEACE program folytatása az Ír-szigeten 2020 végéig. A 2020 utáni időszakot illetően a Bizottság a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatai részeként már javaslatot tett Írország és Észak-Írország határ menti megyéiben a béke és a megbékélés határokon átnyúló támogatásának folytatására és megerősítésére.
 • Az uniós költségvetés (a végső elfogadás szakaszában): az EU képes lesz arra, hogy megállapodás nélküli Brexit esetén eleget tegyen kötelezettségvállalásainak, és a 2019. március 30. előtt aláírt szerződések és meghozott határozatok tekintetében 2019-ben továbbra is folyósítson kifizetéseket a brit kedvezményezetteknek, feltéve, hogy az Egyesült Királyság eleget tesz a 2019. évi költségvetés keretében vállalt kötelezettségeinek, és elfogadja a szükséges pénzügyi ellenőrzéseket és kontrollokat.
 • Halászati jogok és ellentételezések: ezek az intézkedések az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból az uniós tagállamok halászai és gazdasági szereplői számára történő ellentételezésekről rendelkeznek a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése esetén. Azt is biztosítják, hogy az EU 2019 végéig hozzáférést tudjon adni az Egyesült Királyság hajói számára az uniós vizekhez azzal a feltétellel, hogy az uniós hajók is kölcsönös hozzáférést kapnak az Egyesült Királyság vizeihez.
 • Pénzügyi szolgáltatások: ideiglenes, korlátozott intézkedések annak biztosítására, hogy elkerüljék az azonnali zavarokat az egyes uniós gazdasági szereplők számára jelenleg egyesült királyságbeli gazdasági szereplők által biztosított központi értéktári szolgáltatásokban, valamint egyes tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 12 hónapos rögzített időtartamra szóló megújítása a szerződés egyesült királysági szerződő félről EU27-tagállambeli szerződő félre való átruházásakor.
 • Légi összeköttetés és biztonság: e két intézkedés alapvető légi összeköttetést fog biztosítani annak elkerülése érdekében, hogy megállapodás nélküli Brexit esetén teljesen megszakadjon az EU és az Egyesült Királyság közötti légi forgalom. 
 • Közúti összeköttetés: korlátozott időtartamra lehetővé teszi az EU és az Egyesült Királyság közötti biztonságos alapvető közúti összeköttetést, feltéve, hogy az Egyesült Királyság kölcsönös elbánást biztosít az uniós vállalatok és üzemeltetők számára.
 • Vasúti összeköttetés: szigorúan korlátozott, három hónapos időtartamra biztosítja a biztonsági engedélyek érvényességét a vasúti infrastruktúra egyes részei tekintetében, hogy az uniós joggal összhangban lévő, hosszú távú megoldásokat lehessen alkalmazni. Ez különösen a Csatorna-alagútra vonatkozik, és feltétele, hogy az Egyesült Királyság az uniós követelményekkel azonos biztonsági előírásokat tartson fenn.
 • Hajófelügyelet: ennek célja a jogbiztonság és az üzletmenet folytonosságának biztosítása a hajózás területén.
 • Az Északi-tenger és a Földközi-tenger közötti törzshálózati folyosó újbóli összehangolása: ez új tengeri összeköttetést teremt Írország, Franciaország, Belgium és Hollandia között a törzshálózattal, és új finanszírozási prioritást vezet be az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz (CEF): a közlekedési infrastruktúra kiigazítása biztonsági és határforgalom-ellenőrzési szempontok tekintetében.
 • Éghajlat-politika: ez az intézkedés biztosítja, hogy a megállapodás nélküli Brexit ne befolyásolja a kibocsátáskereskedelmi rendszer zavartalan működését és környezeti integritását:
 • Erasmus+ program: az Egyesült Királyság kilépésének idején külföldi Erasmus+ programban részt vevő hallgatók és gyakornokok befejezhetik tanulmányaikat, és továbbra is hozzájuthatnak a megfelelő finanszírozáshoz vagy támogatáshoz.
 • Szociális biztonsági jogosultságok: az Egyesült Királyság kilépését megelőzően a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló személyek jogosultságai (például biztosítási időszakok, [ön]foglalkoztatás vagy az Egyesült Királyságban a kilépés előtti tartózkodás) biztosítottak. 
 • Vízumkölcsönösség (a végső elfogadás szakaszában): vízummentes utazás az EU-ba az Egyesült Királyság állampolgárai számára, ha az Egyesült Királyság kölcsönös és megkülönböztetésmentes vízummentes utazást is biztosít valamennyi uniós polgár számára.

Állami támogatás

Ami a pénzügyi erőforrások és/vagy a technikai segítségnyújtás iránti igényt illeti, az EU meglévő állami támogatási szabályai lehetővé teszik, hogy kezelni lehessen a vállalkozások által megállapodás nélküli Brexit esetén tapasztalt problémákat. Például az állami támogatási szabályok megengedik a kis- és középvállalkozások (kkv-k) részére tanácsadáshoz nyújtott támogatást vagy a képzési támogatást, amelyek felhasználhatók a kkv-k felkészülésének támogatására (ideértve a lehetséges jövőbeli vámalakiságokat is). A megmentési és szerkezetátalakítási iránymutatás a kkv-k számára nyújtott ideiglenes szerkezetátalakítási támogatási programokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. E programok hasznosak lehetnek a kkv-knál a Brexit miatt keletkezett likviditási problémák kezelésében. A finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés különböző formákat ölthet, például lehet a referencia-kamatlábat tiszteletben tartó, államilag finanszírozott hitelprogram, vagy a kezességvállalásokról szóló közlemény szerinti állami kezességvállalás (a kapcsolattartó pont itt található).

Finanszírozás és támogatás az uniós költségvetésből

Bizonyos területeken – például a Vám 2020 program keretében a vámtisztviselők képzése terén – az Európai Unió technikai és pénzügyi támogatást is rendelkezésre bocsáthat. Más programok hasonló képzési projekteket támogathatnak az állat- és növényegészségügyi ellenőrzések területén. A mezőgazdaság tekintetében az uniós jog számos eszközt biztosít az Egyesült Királyság kilépésének legközvetlenebb hatásaival való megbirkózáshoz, különösen akkor, ha nem születik megállapodás.

Felkészülési közlemények

Az Európai Bizottság 90 ágazatspecifikus felkészülési közleményt adott ki, amelyek részletes iránymutatást nyújtanak a Brexit által érintett különböző ágazatok számára. E közlemények itt érhetők el online. 

További információk: mi a teendő megállapodás nélküli Brexit esetén?

Ha uniós polgárként többet szeretne tudni arról, hogyan tud felkészülni a megállapodás nélküli Brexitre, kérdéseivel forduljon a Europe Direct szolgálathoz. Az EU bármely részéről ingyenesen és az unió bármely hivatalos nyelvén hívhatja a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámot. A bizottság számos olvasóbarát tájékoztatót is közzétett valamennyi uniós nyelven. 

További hasznos linkek

Uniós polgárok számára:

Uniós vállalkozások számára:

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2023-10-04 17:39:00
A nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók, illetve a nukleáris és más radioaktív anyagok fizikai védelmének egyik fontos elemével, a támadást elhárító erők reagálási funkciójával kapcsolatos workshopot szervezett közösen az Országos Atomenergia Hivatal és az Amerikai Egyesült Államok Energetikai Minisztériuma.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Nem drága a csapatépítés, ha a dolgozók napi béréhez viszonyítjuk, de nem az étel, az ital és maga az esemény a fontos, hanem az, hogy mit hozunk ki a résztvevőkből. A látens távozóktól az elkerülhető fluktuáción át a jutalmazás-elismerés egyensúlyáig – íme, a recept ahhoz, hogy egy nyelvet beszéljen dolgozó és munkáltató. A következetes, tervszerű vállalati fejlődéshez vezető útról Kalmár Pétert, az [eureka] Consulting & Games alapító-vezérigazgatóját kérdeztük.
Egy igazán kreatív szakács, Szatmári Ferenc, alias Főzelékes Feri elárulja, hogyan építi forradalmi megoldásokkal a vállalkozását. A hartai gasztroblogger és influenszer több szakácskönyvvel a háta mögött, unokatestvérével közösen hívta életre a HIPPEACE főzelékbárt, amelynek alapjait a vásárlók is segítenek lerakni, közösségi finanszírozással. Ez az a helyzet, amikor a kedves vendég a receptet is hazaviheti az étteremből, de bőven van még újítás, amivel a franchise-ban szintén gondolkodó szakács előállt. Vigyázat, étvágygerjesztő epizód!
2023. 08. 06., 10:25
epizód: 2023 / 12   |   hossz: 28:19
Vajon hogyan vizsgázunk napjainkban stresszkezelésből és időmenedzsmentből – pont akkor, amikor a karrierünkre gazdasági nehézségek lehetnek hatással? Hogyan segíthet ezen az irányított játék, az ún. gamifikált fejlesztési folyamat, és hogyan gyógyít vele munkahelyi közösségeket, döntéshozó stratégiákat, karrier és magánélet egyensúlyában keletkezett zavarokat a „Mit játsszunk?” vlog egyik vezetője, Győri-Nádai Réka? A kreatív szakembert a vállalati soft skill tréningek és a játszva megoldható céges folyamatok sajátosságairól is faggattuk.

  NÉPSZERŰ HÍREK

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS

A nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók, illetve a nukleáris és más radioaktív anyagok fizikai védelmének egyik fontos elemével, a támadást elhárító erők reagálási funkciójával kapcsolatos workshopot szervezett közösen az Országos Atomenergia Hivatal és az Amerikai Egyesült Államok Energetikai Minisztériuma.